Hvor vanlig er cannabisbruk?

Undersøkelser viser at om lag hver 4. nordmann har forsøkt cannabis minst en gang.

Denne andelen har vært relativt stabil siden begynnelsen av 2010 tallet og er 2-3 ganger høyere enn hva som var tilfellet på midten av 1980 tallet. Andelen nordmenn som har brukt siste 12 måneder er rundt 5 %, og rundt 2 % oppgir å ha brukt cannabis siste 4 uker. Begge disse andelene har vært relativt stabile siden midten av 1990 tallet.

To av tre av de som har brukt cannabis oppgir å ha brukt det mindre enn 10 ganger, noe som kan karakteriseres som eksperimentell bruk. Blant de resterende har om lag halvparten brukt under 50 ganger og halvparten over 50 ganger. De fleste av disse har eller har hatt det som kan karakteriseres som en rekreasjonell bruk, mens noen relativt få utvikler en mer problematisk bruk som kan medføre ulike negative konsekvenser. 

Cannabisbruk er mest vanlig blant unge. Om lag 2 av 3 som har brukt cannabis oppgir at forsøkte dette første gang i tenårene. En norsk undersøkelse viste at andelen av de mellom 16 og 24 år som hadde brukt cannabis henholdsvis siste 12 måneder og siste 4 uker er mer enn dobbelt så høy som i den totale befolkningen.

Det er også forskjell mellom kjønnene. Tall fra både norske og internasjonale undersøkelser viser at dobbelt så mange menn som kvinner oppgir å ha brukt cannabis siste 12 måneder og 3 ganger så mange menn som kvinner oppgir å ha brukt cannabis de siste 4 ukene. 

Ser man på skoleungdom i Norge så man fra begynnelsen av 2000 tallet en synkende trend med en halvering i andel som hadde brukt cannabis. De siste undersøkelsene viser at om lag 3 % av ungdomsskoleelevene og 14 % av videregåendeelevene har forøkt cannabis. De fleste av disse har brukt cannabis mindre enn 5 ganger, men 3 % av elevene på videregående elevene oppgir at de har brukt cannabis mer enn 11 ganger. Blant jenter og ungdomsskoleelever er det ingen endring de siste årene i andel som har brukt cannabis, men det har vært en liten økning i andelen gutter i videregående skole som har brukt cannabis siste året.

Norge er blant de landene med lavest cannabisbruk i Europa og har også en betydelig lavere bruk enn land som USA og Canada. Dette gjelder for alle aldersgrupper. Høyest andel av befolkningen som har brukt cannabis blant land i Europa finner man i Tsjekkia, Frankrike, Italia og Spania. USA har en betydelig høyere andel som har brukt cannabis siste år sammenliknet med de fleste land i Europa. Man har her sett en relativt stor økning i bruk de siste årene, blant annet en fordobling av andelen som oppgir å bruke cannabis daglig eller nesten daglig siden 2006. 

Kilder

Bakken, A. (2019). Ungdata. Nasjonale resultater 2019, NOVA Rapport 9/19. Oslo: NOVA, OsloMet

Bretteville Jensen, A.L.; Skretting, A.L. (2019) Cannabisbruk, i Bretteville Jensen, A.L  Bramness, J. (red) (2019) Cannabisboka 189-202. Universitetsforlaget

EMCDDA (2018) Europeisk narkotikarapport: Trender og utvikling 2018. Europeisk overvåkingsenter for narkotika og narkotikamisbruk. Den Europeiske unionens publikasjonskontor, Luxemburg

ESPAD (2016) ESPDA report 2015: Results from the Europeian School surveyproject on alcohol and other drugs. Luxembourg: Publicatios office of the Europeian Union

Sandøy, T. A. (2018) Narkotikabruk i Norge. Narkotika i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet