Hva sier erfaringene og forskningen om avkriminalisering av cannabis?

Per i dag er cannabis legalisert i Uruguay, Malta, Thailand, Canada og 21 delstater i USA. Noen stater i USA tillater også til medisinsk bruk. Det er i tillegg mange land i verden som har som har avkriminalisert bruk.

Omtrent en tredjedel av landene i EU har i ulik grad avkriminalisert besittelse av mindre kvanta cannabis til eget bruk enten gjennom lovgivning, regulering eller rettspraksis.

Det første landet som avkriminaliserte cannabis var Portugal i 2001. Denne lovendringen var en del av en større reform for å øke fokus på skadereduksjon, forebygging og behandling av rusproblemer. Dette medførte at brukere av illegale stoffer ikke lengre skulle straffes, men tilbys hjelp og rådgivning. Den såkalte «Portugal-modellen» er i dag anbefalt narkotikapolitikk av FNs kontrollorgan for iverksettelse av FNs narkotikakonvensjoner (INCB).

Andre steder, som i en del stater i USA, har en liberaliseringspolitikk i større grad vært styrende for disse lovendringene. Mange steder har man i forkant av en slik lovendring sett en mer liberal holdning til cannabis over tid og i liten grad straffeforfulgt bruk og besittelse til egen bruk (såkalt dekriminalisering). I tillegg har man gjerne tillatt bruk av cannabis til medisinsk behandling av enkelte tilstander.

Det er mange ulike løsninger for legalisering eller avkriminalisering av cannabis. I forhold til avkriminalisering vil grad av sivilrettslige reaksjoner og intervensjoner overfor illegal rusbruk variere, samt hvorvidt avkriminaliseringen gjelder alle narkotiske stoffer eller kun noen av dem. I forhold til legalisering vil det kunne være store variasjoner i grad av regulering og statlig styring. Streng regulering innebærer at staten selv eller noen få statlig godkjente produsenter står for produksjon og distribusjon uten profitt (for eksempel Canada). Den andre ytterkanten er en full legalisering der private aktører står fritt til profittbasert produksjon med liten grad av statlig regulering (som i enkelte stater i USA).  

Mange har bekymret seg for hva konsekvensene av å avkriminalisere eller legalisere cannabis og andre illegale rusmidler vil være. Dette gjelder særlig bekymring for økt bruk og skadevirkninger av cannabis. Forskningen på dette området er mangelfull, preget av variabel kvalitet og inkonsistente funn. Enkelte studier viser en økning av bruk i land som har avkriminalisert cannabis, mens andre studier ikke finner dette. I Portugal så man at det var en økt bruk de første årene etter avkriminaliseringen, men at denne økningen flatet ut etter noe tid. 

Det er også viktig å huske på at en avkriminalisering ikke skjer i et vakuum. Ofte vil en ha hatt en økt liberalisering og endrede holdninger i samfunnet over tid forut for avkriminaliseringen. Det kan da være vanskelig å vite om eventuelle endringer i bruk skyldes lovendringen eller andre forhold. På grunn av store variasjoner i lovgivning, rettspraksis og kulturelle forhold mellom ulike land er det også vanskelig å generalisere funn fra et land til et annet.

En potensielt økt bruk av cannabis blant unge er noe som vekker bekymring hos mange. Forskning tyder på at skadevirkningene som følge av cannabisbruk er større og mer alvorlige blant unge enn eldre brukere. Det er imidlertid vanskelig å konkludere hvorvidt avkriminalisering eller legalisering vil føre til økt bruk blant unge. Noen studier tyder på dette. Blant annet viste en studie fra USA en dobling av andel 15-16 åringer som hadde forsøkt cannabis etter at det ble avkriminalisert, men at denne kurven har flatet ut etter noen år. Andre studier har ikke funnet noen endring eller en nedgang i bruk blant unge etter avkriminalisering. Det er også usikkert om de som bruker cannabis vil bruke mer enn de tidligere gjorde.

Forskning på alkoholbruk viser at det er en sammenheng mellom grad av tilgjengelighet og grad av bruk. Videre viser forskning også en sammenheng mellom grad av bruk og skadevirkninger som følge av alkoholbruk. Teoretisk er det derfor grunn til å tro at man vil se en total øking i bruk som følge av en avkriminalisering eller legalisering. Det har også blitt påpekt at den generelle bruken av cannabis er forholdsvis lav sammenliknet med andre land som har av kriminalisert og at derfor potensialet for økt bruk kan være større i Norge.

Forskning viser at mer omfattende bruk av cannabis er forbundet med større skadevirkninger. Det vil si at man potensielt kan forvente seg økte direkte skadevirkninger som følge av en økt total bruk av cannabis. Dette må veies opp mot potensielle positive konsekvenser av en avkriminalisering. Her kan man peke på at en avkriminalisering kan redusere stigma i forhold til de som bruker det, politiet og rettsvesenet vil kunne ha økte ressurser til bekjempelse av annen kriminalitet, samt at ansvaret overføres til helsevesenet som kan gjøre at de som har problematisk bruk av rusmidler lettere kan få hjelp. Det er også påpekt at man gjennom en legalisering kan ta mer kontroll over et illegalt marked som medvirker til omfattende kriminalitet og lidelse for mange mennesker.

Som sagt er forskningen knyttet til dette spørsmålet mangelfull og gir ikke grunnlag for å trekke noen konklusjoner. Videre forskning og erfaringer fra land som har avkriminalisert eller legalisert cannabis i ulik grad vil være viktig for å få mer kunnskap knyttet til disse spørsmålene.

Kilde

Bretteville Jensen, A.L.; (2019) Hva kan endringer ikontrollpolitikken føre til. I Cannabisboka 217-235, Bretteville-Jensen A.L. & Bramness, J. (red). Universitetsforelaget. Oslo