Stigma og rus i arbeidslivet

Er det for høye terskler i arbeidslivet for personer med tidligere rusproblemer? Silje Mack, erfaringskonsulent ved KORUS Oslo holdt innlegg om hvordan vi kan bryte stigmaet rundt rus i arbeidslivet på en IPS-samling i forrige uke. IPS står for individuell jobbstøtte.

Silje Mack snakket om sine erfaringer med arbeidslivet både i Norge og utlandet. Hun illustrerte hvordan samfunnets holdninger til rus påvirker rusbrukeres muligheter for å bli inkludert på viktige arenaer, og hvordan dette igjen kan forsterke de utfordringene en har med rus. Erfaringskonsulenten snakket om at det viktigste en kan gjøre for å komme seg ut av rusavhengighet er å skape en tilværelse som oppleves god og meningsfylt, slik at rusen naturlig tar mindre plass. Arbeid kan ha en nøkkelrolle her.

Det er viktig å bryte ned stigmaet, ikke bare hos arbeidsgivere, men også hos brukerne selv, som ofte har internalisert dette etter å ha levd med et stempel i lang tid. Det å gi brukere tro på egne ressurser og fremtidshåp med tanke på å finne sin plass i samfunnet, er viktig for mennesker som har knyttet opp sin identitet til utenforskap og rus.

Silje Mack, erfaringskonsulent ved KORUS Oslo

Erlend Marius Aas fra Rusforsk delte siste nytt fra studien "Hekta på jobb - en studie om virkningen av IPS for personer med rusutfordringer". Han viste til at flere av intervjuobjektene de snakket med bekreftet at stigma og negative holdninger er barrierer denne gruppen opplever når de møter arbeidslivet. Målet med studien er å se på om, og eventuelt hvordan, IPS fungerer annerledes for denne gruppen sammenlignet med andre målgrupper for metoden, slik som personer med psykisk lidelse. Resultatene kan benyttes til å videreutvikle og skreddersy IPS-metoden til ulike behov.

Nettverk for IPS og rus i Oslo, hvor blant annet ansatte fra Velferdsetaten, NAV og spesialisthelsetjenesten deltar, blir driftet av KORUS Oslo sammen med Oslo kommunale ruspoliklinikk. Målet er at jobbspesialistene i IPS, i samarbeid med fagfolk, behandlere og næringsliv, skal lykkes med å få flere rusbrukere eller personer med rusbakgrunn ut i ordinært lønnet arbeid. Samlingene gir de ulike aktørene mulighet til å knytte kontakter, utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

KORUS Oslo er stolt av å være en bidragsyter inn i det viktige arbeidet som IPS og rus gjør.

Her er ruspoddens episode om stigma.