Medfødte alkoholskader - FAS/FASD

Region: Nord-Norge


Dette er et tilbud om forelesning eller arbeidsseminar til de som jobber fremst i kommunehelsetjenesten. Tilbudet passer også godt sammen med kommuners arbeid med Bedre tverrfaglig samhandling og tidlig innsats i helsestasjon og barnehager. Det kan også tilbys på interne fagdager for å sette fokus på tematikken i kommunen.

  • Varighet: Omfang: 3 – 6 timer, dette kan tilpasses den enkel

  • Tidspunkt: etter avtale

  • Sted: Sted avtales nærmere

Det er å foretrekke at forespørsler blir satt i sammenheng med helsestasjoner, fastleger, ruskonsulent, barnevern, psykisk helse, eller andre aktuelle ressurser i kommunen. Slik at forelesningen blir mest mulig nyttig for de som mottar den.

Innhold i forelesningen/arbeidsseminaret:

  • Å samtale om alkoholbruk kan være utfordrende, og ha mange barrierer. 

  • Bevisstgjøring av alkoholbruk gjennom kartlegging, bruk av kartleggingsverktøy, hvordan tolke resultatet og samtale om resultatet.

  • Konsekvens av risikobruk/bruk av alkohol som gravide og foreldre vil også tematiseres. 

  • Det er estimert at det fødes 600 – 1200 barn i Norge per år med Føtalt alkoholsyndrom forstyrrelse (FASD), det tallet kan være underestimert.  Hvordan virker alkohol og andre rusmidler på fosteret, og hvilke skader må barnet leve videre med?

  • Aktuelt lovverk og nasjonale retningslinjer for kommunalt ansatte og sluttbruker vil kunne tematiseres.

Program, innhold og tidsramme vil tilpasses den enkelte forespørsel.

Tilbudet utformes i samarbeid mellom kommunen og KoRus-Nord.
For mer informasjon, kontakt anne.kristine.berthelsen@korusnord.no, evt 93499220.

KoRus-Nord: post@korusnord.no / 76967310