Strategisk plan for rusfeltet

Målet er færre innbyggere skal utvikle rusproblemer, og at de med rusproblemer får bistand ut fra sine behov til å leve et meningsfylt liv.

Hva

Byrådets visjon i Strategisk plan for rusfeltet (bystyrevedtak 350/18) er en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, også personer med rusproblemer. Strategisk plan (kortversjon) gir en verdibasert retning for utvikling av tjenestene på rusfeltet og skal bidra til økt livskvalitet for personer med rusproblemer.

Strategisk plan har to hovedmål for ruspolitikken:

 • Færre innbyggere utvikler rusproblemer
 • Innbyggere med rusproblemer får bistand ut fra sine behov til å leve et meningsfylt liv

Strategier for å nå disse målene:

 • Forebyggingsoffensiv for å hindre at rusproblemer oppstår
 • Tidligere innsats når rusproblemer oppstår
 • Økt livskvalitet ved rusproblemer

Planen ble vedtatt i 2018 og gjelder inntil en ny plan på området blir vedtatt.

Hvorfor

Forebygging
Innsatsen i ruspolitikken skal vris fra reparasjon til forebygging. Det aller viktigste for å forebygge rusproblemer er et godt samfunn med små økonomiske forskjeller og gode velferdsordninger. Forebygging innebærer tidlig oppdagelse, identifisering og tidlig handling ved rusutfordringer. Innbyggere som har behov for hjelp skal ikke falle mellom ulike tilbud, men oppleve at tjenestene henger sammen.

Økt livskvalitet ved rusproblemer
Tjenester til personer med rusproblemer skal i større grad skal bidra til flere friske leveår og redusere negative konsekvenser av rusproblemer for den enkelte, familien og for samfunnet. Rusproblemer må møtes som et helse- og sosialproblem, ikke som et kriminalitetsproblem.

Med tanke på økt livskvalitet, normalitet og sosial inkludering, vil byrådet ha en dreining fra midlertidige botilbud til trygge boliger i bydel med tilgang til aktiviteter, arbeid og helsehjelp. Somatiske, psykiske og rusrelaterte helseforhold skal sees i sammenheng.

Institusjonsapparatet i Velferdsetaten skal i større grad differensieres, med tilbud om noen brukerstyrte plasser, egne plasser for kvinner, og plasser for personer med alvorlige og sammensatte utfordringer.

Hvordan

Program for rusfeltet 2020-2024 (PRIOslo) er etablert for å nå målene i strategisk plan for rusfeltet. For å få dette til kreves godt samarbeid mellom bydelene, Velferdsetaten, frivillig sektor og andre aktører.

Programmet har disse målsettingene:

 1. Bidra til å gi personer med rusproblemer i Oslo økt livskvalitet og meningsfullt liv gjennom bolig, aktivitet/arbeid og sosial inkludering.
 2. Etablere en helhetlig tiltakskjede gjennom å utvikle:
  • Bydelenes boligtilbud og tjenestetilbud til innbyggere med rusproblem
  • Et byomfattende tilbud i regi av Velferdsetaten
  • Tjenestetilbud som ser rus, somatikk og psykisk helse mer under ett
  • Smidige overganger mellom ulike tjenesteytere og tjenestenivåer

Velferdsetaten leder programmet på oppdrag fra Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS).

Du finner planen her.

Publisert: 13. mar. 2023