Nettverk for sosial recovery – hvordan kan du ha nytte av det?

Akkurat nå jobber nettverk for sosial recovery med veien videre, og i den forbindelse ønsker de innspill fra deg.

Inger Eide Robertson fra KORUS Stavanger på scenen under sosial recovery-konferansen i 2022.
Inger Eide Robertson fra KORUS Stavanger på scenen under sosial recovery-konferansen i 2022.

Hvordan kan du ha nytte av nettverk for sosial recovery, og hvordan kan nettverket bidra til å dele kunnskap og erfaring fremover? Det er to spørsmål det gjerne ønskes svar på i arbeidet med den videre prosessen.

I forlengelsen av Recovery læringsnettverket, med prosjektperioden 2016 – 2018, er det etablert nettverk for Sosial Recovery. Nettverket arrangerer årlig en konferanse i sør-Rogaland, hvor hensikten er å fremme sosial recovery.

Nettverket er tatt inn under tjenestemodellgruppen for rus og psykisk helse i Helsefellesskapsmodellen, men de opplyser om at det er blitt utfordrende å skaffe tilstrekkelig med midler til å arrangere konferanse, da det er mange konferanser innen feltet både lokalt og nasjonalt. 

På bakgrunn av dette ønsker nettverket å høre din mening om hvordan de best kan være til nytte framover. De hadde derfor satt stor pris på om du tar deg to minutter til å svare på denne undersøkelsen.

Hva er sosial recovery?

Lurer du på hva sosial recovery egentlig er? Kort fortalt er det et perspektiv der en tenker at aspekter som bolig, utdannelse, penger, sosiale arenaer, jobb og aktivitet, lokalmiljø, samt familie og venner står frem som sentrale i menneskers tilfriskningsprosesser, og dette finner man igjen i studier som viser at recovery foregår i selve livet, ikke kun i behandlingsinstitusjoner. 

Nettverk for sosial recovery er åpent for alle, og består av representanter fra kommuner, spesialisthelstetjenesten, frivillige og ideelle organisasjoner og sosiale entrepenører som jobber innen rus og eller psykisk helsefeltet. 

Svar ønskes innen 20. august 2023.

Sosial Recovery-konferansen 2022
Publisert: 26. jun. 2023