Bli-involvert.no: Et verktøy for økt brukerinvolvering

Nettsiden er et verktøy for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse, og skal bidra til økt brukerinvolvering i tjenestene og i sentrenes eget arbeid.

Illustrasjon av fire mennesker som løfter tre store klosser. Personen lengst til venstre løfter en gul kloss. Personen ved siden av ser opp på den gule klossen. De to personene til høyre, hvorav den ene står på en stige, samarbeider om å løfte en blå kloss
Illustrasjon: Frida Strømme

Brukerinvolvering har blitt en stadig viktigere del av kunnskaps- og kompetansesentrenes arbeid. Forventningen om brukerinvolvering er også tydelig i sentrale føringer.

«Økt brukerinnflytelse fordrer at alle tjenester og utøvere har en systematisk tilnærming til samarbeidet med brukeren, både i den enkeltes behandling/bedringsprosess og i utvikling av helse- og omsorgstjenestene», heter det i Helsedirektoratets veileder «Sammen om mestring».

Resultat av brukerinvolvering

Nettressursen bli-involvert.no er utviklet av Kompetansesenterforum vest*, og har blitt til som et resultat av brukerinvolvering. Kompetansesenterforumet har vært opptatt av å snakke med brukerrepresentanter i prosessen med å finne ut hvordan disse i større grad kan involveres i sentrenes arbeid.

På møter, fagdager og under nasjonale erfaringsseminar har både brukerrepresentanter og ansatte i kunnskaps- og kompetansesentre møttes for å diskutere hvordan brukerkunnskap kan bli en del av sentrenes arbeid.

Innspillene som har kommet i disse møtene er inkludert i arbeidet med nettressursen.

Eksempler fra praksis og ressurser for brukerinvolvering

På nettsiden er det to innganger: Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter og når kompetansesenteret skal hjelpe tjenestene med brukerinvolvering. Det handler om hvordan brukerinvolvering kan inngå systematisk i sentrenes arbeid – og det er mange eksempler fra brukerinvolvering i praksis, og eksempler på ulike metoder for brukerinvolvering.

På nettsiden finner du også oversikt over sentrale veiledere og føringer for brukerinvolvering, samt oversikt over brukerorganisasjoner og brukerstyrte sentre.

Nettressursen er under kontinuerlig utvikling, og kompetanseforum vest tar gjerne imot flere innspill via tilbakemeldingsskjema på nettsiden.  

Målet er at bli-involvert.no blir en nyttig ressurs for brukerinvolvering i kunnskaps- og kompetansesentrene og i tjenestene.

*Kompetansesenterforum vest

Kompetanseforum vest er et forum for utveksling av kunnskap, erfaringer og samordning av strategier i arbeidet mot kommuner, helseforetak og BUFetat.

Hovedmålet for Kompetansesenterforum vest er å gjøre sentrene sine tjenester mest mulig koordinert og dermed bidra til at sentrene sine tjenester blir mer tydelig og bedre kjent i region vest sine kommuner og i alle aktuelle tenester.

Kompetansesentrene som deltar i forumet er KORUS Stavanger, KORUS Bergen, RVTS Vest, RKBU Vest (NORCE) og NAPHA.

Publisert: 6. mar. 2023