Innledere Forum for kunnskapsbasert praksis

Arild Bjørndal er en norsk samfunnsmedisiner med særlig interesse for barn og unges oppvekstvilkår og helse. Han har i ulike lederstillinger arbeidet for å fremme en mer kunnskapsbasert og brukersentrert praksis i helse- og velferdstjenestene. I dag er han leder i Centre for Evidence and Implementation. Arild har i en årrekke vært professor II i samfunnsmedisin ved UiO og i 2022–2024 var han styreleder i Forandringsfabrikken (2022–24), en stiftelse som kartlegger barns erfaringer med de tjenestene samfunnet tilbyr dem. Mer om Arild finner du her: Arild Bjørndal – Wikipedia

Knut Fossestøl er forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Oslomet - storbyuniversitetet. Knut sin forskning har særlig beskjeftiget seg med styringsformer i offentlig sektor, sosialt arbeid, inkluderingspolitikk, arbeidsmarkedstiltak og evaluering av NAV-reformen. Knut er en av forfatterne av artikkelen Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell: En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor. Mer om Knut finner du her: https://no.wikipedia.org/wiki/Knut_Fossest%C3%B8l og her: https://www.oslomet.no/om/ansatt/knfo/

Jon Wergeland er kommunalsjef for Barn og familie som i Kristiansand er organisert under Oppvekstområdet. Kristiansand er Norges sjette største by etter folketall med 115 567 innbyggere pr 1. januar 2023. Jon har lang erfaring fra utdanning av helsepersonell fra Universitetet i Agder og er opptatt av å vektlegge praksisdimensjonen i all profesjonell yrkesutøvelse. Hvilken organisasjonskultur og ledelse trengs for å øke handlingsrommet for profesjonell skjønnsutøvelse? Som kommunalsjef har Jon blant annet ansvar for svangerskap- og barselomsorg, helsestasjon og skolehelsetjeneste, familieveiledning, oppvekstmiljø og forebygging, PPT, barnevern. Du kan lese mer om tjenestene her: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/familiens-hus/

Maria Eikenes Jerstad er rådgiver for medvirkning i helse og oppvekst organisasjonen Barn av rusmisbrukere ( BaR ). Hun har vært engasjert som frivillig i BaR i årevis, som brukerrepresentant i brukerråd og som foredragsholder. Maria er også utdannet sosionom med spesialisering innen brukermedvirkning i rus- og psykisk helsetjenester, og har i tillegg studert traumeforståelse, utviklingspsykologi og juss. Maria har selv egenerfaring med rus i oppveksten, og dette, sammen med praksiserfaringer i jobbsammenheng, har vært en stor motivasjon og pågangsmotor for hennes engasjement på feltet. Mer om Maria og BaR finner du her: https://www.barnavrus.no/

Didde Cramer Jensen er seniorforsker på VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i Danmark og forsker i borgernes møte med velferdsstaten og velferdssystemets innretning og funksjon for borgere i utsatthet. Didde er utdannet cand.scient.pol. fra Syddansk Universitet (DK) i 2008 og ph.d. i social science fra Aarhus Universitet (DK) i 2017. Hun har en bred erfaring med oppgaveløsning innen for det sosialområdet og står bak undersøkelsen: “Indkredsning af lovende praksis på det specialiserede socialområde. Fra 1. april 2024 går Didde over i ny jobb i den danske Psykiatrifonden: Psykiatrifonden - Psykisk sygdom må ikke ødelægge liv Mer om Didde finner du her; https://www.vive.dk/da/medarbejdere/didde-cramer-jensen-j2071169/

Publisert: 7. mar. 2024