4B: Marianne Zetterstrøm Gulliksen og Merete Haugen

Bilde av Marianne Zetterstrøm og Merete Haugen

Tidlig inn - et helhetlig opplæringsprogram med fokus på barnets 1000 første dager

Det er ofte vanskelig å spørre om og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud til norske kommuner og bydeler, med kompetansehevende tiltak, tidlige intervensjonsverktøy og samtalemetoder. Dette skal bidra til å gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å avdekke et begynnende problem, tilby adekvat hjelp og samarbeide bedre på tvers av sektorer og tjenester. 

I denne presentasjonen vil vi gi dere en presentasjon av opplæringsprogrammet, hvilket kunnskapsgrunnlag det bygger på og våre erfaringer i forhold til implementering. 

Informasjon om foredragsholdere

Marianne Zetterstrøm Gulliksen jobber som fagspesialist i Bufetat sitt spisskompetansemiljø for foreldrestøtte og forebygging. Her er hun prosjektleder for blant annet Bufetat sitt bidrag i opplæringsprogrammet "Tidlig Inn", og har da ansvar for temaet "Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk". Marianne er utdannet sosionom, har videreutdanning i klinisk psykisk helse og verdibasert ledelse, samt en mastergrad i Samfunn og helse, studieretning psykisk helse og rus. Hun har mange års erfaring i å jobbe med komplekse utfordringer, både innenfor statlig barnevern, skole og kommunal sektor.  

Merete Haugen er utdannet vernepleier og har en mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Hun jobber i dag som spesialrådgiver for KORUS sør med blant koordinering og implementering av opplæringsprogrammet Tidlig inn. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten med arbeid med små barn, deres pårørende og samarbeid med ulike kommunale aktører. Hun er særlig opptatt av barne- og familieperspektivet i utvikling av tjenester.   

Publisert: 23. mar. 2023