Rådgivende enheter i russaker - hva kan KORUS bidra med?

Rådgivende enheter i russaker blir nå opprettet ute i kommunene. Målet bør være et likeverdig og godt implementert tilbud i hele landet. Kompetansesentrene på rusfeltet har sammen skrevet en rapport om hvordan vi kan bistå kommunene i utviklingen av disse sentrene.

Menneske på sparkesykkel under bro langs Akerselva.
Bildet er tatt av Liz Palm / Oslo kommune.
Foto: Liz Palm / Oslo kommune

Rusreformutvalget foreslo lovendringer på samfunnets reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler. Utvalgets flertall foreslo en modell der bruk og besittelse av narkotika til eget bruk fremdeles skulle være ulovlige handlinger, men at det skulle utløse reaksjoner i form av hjelp framfor straff (NOU 2019:26). Reformen ble som kjent nedstemt. Stortinget vedtok likevel at det skulle opprettes rådgivende enheter i russaker.

  • Rusmiddelavhengige og de med en kjent rusmiddelproblematikk skal ikke straffes for oppbevaring av narkotika til eget bruk, men eventuelt henvises til helsehjelp (det såkalte «hjelpe-sporet»).
  • Øvrige personer som pågripes av politiet og er i besittelse av rusmidler til eget bruk henvises til rådgivende enheter, som har sanksjonære oppgaver (det såkalte «straffesporet»).

Dersom man blir tatt med illegale rusmidler, kan man slippe påtale dersom man møter ved de rådgivende enhetene. Forutsetningen er at domfellelsen gjelder erverv, besittelse eller oppbevaring av narkotika til eget bruk. De vedtatte lovendringene trådde i kraft 1. juli 2022. Målgruppen for de rådgivende enhetene er personer som ikke er rusmiddelavhengige eller har en kjent rusmiddelproblematikk.

Det er forventet at det (hovedsakelig) er ungdom eller unge voksne som gjennom påtaleunnlatelse blir henvist til enhetene for råd/veiledning og eventuell ruskontroll der dette er satt som vilkår.

“Ledergruppen i KORUS peker blant annet på at det må utvikles kompetanse på å formidle faktabasert informasjon om rusmidler, at rådgivingssamtalene må basere seg på MI-spesifikk tilnærming, at de rådgivende enhetene må ha flerfaglig kompetanse inkludert brukerkompetanse og at det i bunnen må ligge forebyggende strategier basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag.”

Kommunene var pålagt å etablere de rådgivende enhetene i russaker innen 1. juli 2022. Helsedirektoratet har bedt oss om å bistå ved implementering av Rådgivende enheter i russaker sammen Statsforvalterne.

Du kan lese mer om hva vi tenker de rådgivende enhetene bør bestå av i rapporten Rådgivende enheter i russaker

Her finner du et notatet "Alternative reaksjonsformer overfor unge i narkotikasaker" fra Folkehelseinstituttet.

Publisert: 27. feb. 2023