Oslostandard for rusfaglig arbeid

Oslostandard for rusfaglig arbeid ble utviklet med mål om å sikre at personer med et rusproblem får like god støtte og behandling, uavhengig av hvilken bydel en bor i eller hvilke tjenester man bruker.

Oslostandarden er del av byrådets strategiske plan for rusfeltet, med særlig fokus på å øke livskvaliteten til brukere. En viktig føring fra Helsedirektoratet er kunnskapen om at mange av dem som opplever rusproblemer i løpet av livet klarer seg bra dersom de sosiale forutsetningene er til stede. Det pekes også på forskning som bekrefter at fellesskap og tilhørighet er avgjørende for å oppnå bedring ved rusproblemer.

Rusfeltet er i utvikling, og både de faglige og politiske rammene endres. Blant annet har samhandlingsreformen gitt Oslo kommune et større ansvar for oppfølgingen av personer med rusproblemer. Det foregår et skifte mot mer desentraliserte tjenester hvor hjelpen i størst grad skal gis lokalt i bydelene, og der flest mulig får støtte til å bo i egen bolig. Denne Oslostandarden henger derfor tett sammen med Overordnet standard for tjenester i hjemmet.

Her finner du Oslostandard for rusfaglig arbeid

Publisert: 27. feb. 2023