Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom

Oslostandarden er en faglig standard for det oppsøkende ungdomsarbeidet i bydelene i Oslo og i Velferdsetaten. Et solid kunnskapsgrunnlag ligger til grunn for standarden.

Arbeidet med Oslostandarden har blitt ledet av en styringsgruppe bestående av representanter for Velferdsetaten og bydel. Kompetansesenter rus Oslo har samlet inn kvalitative og kvantitative data om oppsøkende ungdomsarbeid. Fagforum for utekontakter og SaLTo-koordinatorene har kommet med innspill til styringsgruppen underveis, og det kom inn 18 høringsinnspill.

Resultatet er en Oslostandard vi kan være stolte av, og som er tatt i bruk. Oslostandarder skal ikke frata medarbeidere faglighet eller individuelt skjønn, men sikre kvalitativt gode og likeverdige oppsøkende tjenester til byens ungdom uavhengig av hvor de bor.

I Oslostandarden slås det fast at bydelsutekontaktene og Uteseksjonen skal gjøre seg tilgjengelige slik at det blir lett for utsatte unge å få kontakt. De oppsøkende tjenestene skal bygge tillit og være et viktig bindeledd mellom utsatte unge og øvrig hjelpeapparat. Oslostandarden omtaler også forutsetninger for å kunne gi slike gode oppsøkende tjenester, herunder tilstrekkelig bemanning og ressurser til at det kan arbeides systematisk og med kontinuitet. Tjenestene må ha kompetente medarbeidere som speiler mangfoldet i Oslo og som spiller utsatte unge og øvrig hjelpeapparat gode gjennom samarbeid og relasjonsarbeid. Den kunnskapen som utekontakttjenestene opparbeider seg gjennom kvalitativt godt arbeid over tid er verdifull og må dokumenteres på individ-, gruppe- og systemnivå.

Publisert: 2. mar. 2023