Ungdata fagsamling i Troms, Finnsnes

KORUS nord

Sted:
Studiesenteret Midt-Troms AS
Adresse:
Bernhard Lunds vei 4 9300 Finnsnes
Dato:
ons. 12 jun. - tor. 13 jun. 2024.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
21.05.2024

I 2024 har nesten samtlige kommuner i Troms fylke gjennomført Ungdataundersøkelsen på mellom- og ungdomstrinn, samt på videregående nivå.

På denne fagsamlingen vil vi presentere Ungdataresultater på fylkesnivå og resultater fra deltakende kommuner.

Programmet vil inneholde mange ulike faginnlegg fra kompetansemiljøer, fylkeskommunen og kommuner, og det vil bli tid til drøftinger.

Fagsamlingen arrangeres av KORUS nord og RKBU nord, i samarbeid med Senja kommune. Målgruppen er ledere og ansatte som arbeider med barn og unge i Troms-kommuner innen oppvekst/folkehelse/helse/planarbeid, ungdomsråd, politi, NAV etc.

Ungdata

Ungdata er en bred levekårsundersøkelse, der elever i mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn har svart på hvordan de har det på skolen og hva de holder på med i fritiden. På fagsamlingen setter vi fokus på resultatene for Troms, og tematikk om ungdoms levekår.

Følgende vil holde innlegg på Ungdatasamlingen

 • KORUS nord - Kompetansesenter rus
 • RKBU nord - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
 • RVTS - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
 • Troms fylkeskommune
 • Kommunene inviteres til å bidra med innlegg
 • Ungdomsråd inviteres til å bidra med innlegg
Program:

Onsdag 12. juni

09.30-10.00: Registering og kaffe

10.00-10.10
Velkommen, informasjon om programmet og kort presentasjon av deltakerne

10.10-10.50
Presentasjon av Ungdata-resultater fra Troms, 2024, v/ KORUS Nord, Bente Evensen og Trude Aalmen

11.00-12.00

Arbeid med barn og unge i Senja kommune

 • Helsefremmende tiltak i kommunen. Hvorfor og hvordan bygge opp flere forebyggende arenaer for barn og unge? Ved kommuneoverlegen, Hans-Olav Holtermann
 • Nytt aktivitetshus for ungdom. Hva er historien bak etableringen, og hva er målsetningen med dette lavterskeltilbudet? Ved Fagansvarlig Aktivitetshus, Kåre-Bjørnar Olsen
 • Spørsmål og diskusjon

12.00-12:45 Lunsj

12.45-13.15
Barn og unges psykiske helse, v/ RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske)

13.15-13.45
Summing/diskusjon:

Ungdomstiden og psykisk helse: Hva opplever dere som utfordringer og muligheter i møte med ungdom? Hva tenker dere om hvordan det er å være ungdom i dag? 

14.00-14.45
Innlegg fra RVTS: Selvmordsforebygging i et lokalt samfunnsperspektiv, v/ Ann Christin Elvemo

15.00-15.30
Lokalt forebyggende arbeid i kommunen v/ Senja kommune

 • Nye tendenser i ungdomsgruppa. Hva ser vi? Dette fra skolehelsetjenesten/ helsesykepleiere. Ved Avdelingsleder Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Vanja Hårseide
 • Mobbing, hvordan jobber vi ved ungdomsskolen? Ved Virksomhetsleder Finnsnes ungdomsskole, Line Grønstrand

15.30-16.00

Summing/diskusjon: 

Hvordan jobbe systematisk med å forebygge psykisk helseutfordringer på ulike arenaer i kommunen?

16:10-16:45

 • Ensomhet og mobbing, sett i forhold til andre levekårsutforringer, v/Henriette Kyrrestad, RKBU
 • Nye apper til bruk i det forebyggende arbeidet

16:45-17.00: Oppsummering og avslutning

Torsdag 13. juni

09.00-09:45

Rusbildet i Troms lys av Ungdataresultater. v/ KORUS nord
Folkehelsearbeid og rusforebygging rettet mot ungdom.

10.00-10.50

Tverrfaglig folkehelsearbeid i Senja kommune

 • Planarbeid og tverrfaglig folkehelsearbeid innen oppvekstfeltet. Ved Kommunalsjef oppvekst og kultur, Rune Hoholm.
 • Oppdatert kunnskapsgrunnlag og veien videre. Folkehelsekoordinator, Kim Rist

11.00-11.30

Summing/diskusjon: Hvordan jobbe systematisk med forebygging på ulike arenaer i kommunen?

11.30-12.15: Lunsj

12.15-13.00
Innlegg fra en kommune

13:10-13.45
Summing/diskusjon: Erfaringsutveksling om gode tiltak og konkrete satsinger innen psykisk helse og rusforebygging i kommunene

14.00-14.30

Innlegg fra Troms fylkeskommune

14.45-15:00
Oppsummering og avslutning v/ KORUS nord

Kostnader

 • Deltakelse og lunsj/bevertning er gratis
 • Reise og overnatting må bestilles og dekkes av den enkelte.
Overnatting

Dersom du har behov for overnatting disse dagene, kan kanskje Finnsnes hotell være et alternativ.
De har pr i dag holdt av 22 rom fra 11.-13. juni, og har 2 rom fra 12.-13. juni. Så her er det først til mølla.
Oppgi kode "lena" ved bestilling, så vet de at det er knyttet til dette arrangementet. Pris er kr. 1490,- pr natt inkl. frokost.
Disse rommene står tilgjengelig frem til 6. mai.

Senja hotell har 19 rom tilgjengelig fra 12-13 juni.
Disse rommene kan bestilles frem til 6. mai. Dersom du ønsker rom her, bruk ref: KORUS når du bestiller.
Pris kr. 1335,- pr natt inkludert frokost.

Det er mulig å delta kun på første dag av fagsamlingen.