Rusarbeid i skolen

KORUS nord


Adresse:
Scandic Ishavshotell Fredrik Langes gate 2 9008 Tromsø
Dato:
tir. 24 okt. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
12.10.2023

Målgruppe:
Tromsø kommune og Troms fylke.
Ansatte i ungdoms- og videregående skoler som arbeider som; lærere, miljøarbeidere, rådgivere, sosiallærere, helsesykepleiere og avdelingsledere.

Mål:
Dette er 1. dag av 5 opplæringsdager.

Opplæring av skolens ansatte i å forebygge, fange opp og hjelpe elever som står i fare for å utvikle problemer knyttet til bruk av rusmidler.

a)   trygge skolenes arbeidsprosesser i å møte problematisk bruk av rusmidler hos elever

b)  sette skolene og ansatte (en person eller et team) i stand til å fange opp problematisk bruk av rus, og gjennomføre konkrete tiltak så tidlig som mulig

c)   gjøre det lettere for elever, foresatte og lærere å ta kontakt ved bekymring for egen eller medelevers problematiske rusmiddelbruk

d)  sikre gode overganger for utsatte elever knyttet til problematisk rusbruk mellom skolenivå og trinn

Aktuelle tema i opplæringen

  • Utvikling og trender når det gjelder ungdom og bruk av rus (Ungdata)
  • Årsaker til bruk av rus. Identifisering av risiko og beskyttelsesfaktorer knyttet til utvikling av rusmiddelbruk
  • Ulike rusmidler og hvordan de påvirker eleven
  • Bruk av metoden motiverende intervju (MI) i samtaler med elever. Relasjonsbygging mot utsatte elever
  • Rolleavklaringer. Skolen skal ikke behandle problemet, men gjennomføre systematisk arbeid med å identifisere, oppdage og følge opp barn, unge og foresatte. Juridiske dilemmaer og utfordringer, taushetsplikt og opplysningsplikt
Praktiske opplysninger

Kurset er gratis.
Utgifter knyttet til undervisning, undervisningsmateriale, lunsj og eventuelle utgifter til leie av undervisningslokale, hvis ikke skolenes arealer kan benyttes, dekkes av KoRus-Nord.

KoRus-Nord dekker ikke utgifter i forbindelse bruk av vikarer for ansatte på kursdagene, vi dekker heller ikke reise/opphold.

Dersom du ikke har anledning til å delta på kurset, ber vi deg gi beskjed til oss så snart som mulig. Bruk e-post: post@korusnord.no

Program

09.00 - 09.30 Velkommen og bli kjent.

09.30 - 10.00 Ungdom og rus. Sosial aktivitet og konsekvenser

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 10.45 Bruk av rusmidler blant ungdom i Tromsø/Troms fylke – Ungdata.                             

10.45 – 11.30 Workshop - Hvordan sikrer vi systematisk arbeid i skolen når det gjelder å forebygge, fange opp og gi hjelp?  

11.30 – 12.15 Lunsj

12.15 - 13.15 Forts.: Workshop - Hvordan sikrer vi systematisk arbeid i skolen når det gjelder å forebygge, fange opp og gi hjelp?

13.15 - 14.15 Skolen som rusforebyggende arena – handlingsplaner, rutiner og faglige undervisningsopplegg.

14.15 – 14.30 Pause

14.30 - 15.15 Alkohol som rusmiddel.

15.15 – 15.30 Presentasjon av arbeidsoppgave 1), drikkepress blant ungdom, som gjøres mellom samling 1 og 2. + skriving av logg og underskrift av informasjon og samtykkeskriv.  

André Rondestvedt, KorusNord                                                                                                                     

Takk for i dag.

Foredragsholdere