Motiverende Intervju (MI) - Innføringskurs - 2 dager Narvik

KORUS nord

Adresse:
Quality Hotel Grand Royal, Narvik
Dato:
ons. 31 mai. - tor. 01 jun. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
08.05.2023

Målgruppe:
Målgruppen er ansatte i kommune -og spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark.

Mål:
Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.

Metoden:
Motiverende intervju (MI) har gjennom mange kontrollerte studier vist seg å være en effektiv metode for å fremme endring. MI ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem. Metoden inngår også i en rekke behandlingsprogrammer for andre livsstilsrelaterte problemer.

MI er en klientsentrert og målrettet samtalemetode der målsettingen er å kunne bidra til positiv endring hos klienten, gjennom å utforske og øke betydningen av klientens egne motiver og mål. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i MI. Intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra klientens side, der samarbeidet mellom klient og den profesjonelle hjelper baseres på den motivasjonsgrad og tro på egen mestring som klienten faktisk har.

Innføringskurset:
Den første dagen vil i hovedsak bestå av en introduksjon til motiverende intervju som metode, en oversikt over sentrale forskningsresultater og en innføring i kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI.

Andre dag blir viet ulike modeller for endring, blant annet vil arbeid med strategier, motstand og endringssnakk utgjøre viktige emner. Det blir lagt opp til en blanding mellom forelesninger og øvelser.