Klusteranalyse av psykiske problemer hos personer som bruker anabole steorider

Forskere har funnet høyere forekomst av psykiske problemer hos personer som bruker anabole steroider. Det er vanskelig å si noe om årsakssammenhengen av disse funnene – er det bruken av AAS som er årsaken, eller er anabole steroider særlig tiltrekkende for personer med ulike psykiske utfordringer?

Sammen med fire medforfattere har Marie Lindvik Jørstad skrevet artikkelen Clustering psychopathology in male anabolic–androgenic steroid users and nonusing weightlifters. Den presenterer resultatene fra en undersøkelse der 118 menn som enten hadde brukt eller på undersøkelsestidspunktet brukte anabole steroider (AAS) ble sammenlignet med 97 menn som ikke brukte AAS.  

Alle deltagerne i undersøkelsen drev med styrketrening. Aldersmessig var det ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene. Gruppen som ikke brukte anabole steroider hadde gjennomsnittlig to år lengre utdannelse enn de som brukte AAS. Gruppen som ikke brukte anabole steroider la ukentlig ned signifikant flere timer med styrketrening enn de som brukte anabole steroider. Likevel scoret gruppen som brukte anabole steroider høyere på undersøkelsens to mål for styrke. 

Målsetningen med undersøkelsen var å undersøke forekomsten av personlighetspatologi og psykiske problemer i de to gruppene. Forskernes hypotese var at gruppen med AAS-brukere ville ha en mer alvorlig psykopatologi enn gruppen som ikke brukte, og videre at en klyngeanalyse ville avsløre ulike kategorier av psykopatologi i gruppen som brukte anabole steroider.  

En klyngeanalyse er en fellesbetegnelse på ulike statistiske metoder som brukes for å gruppere enhetene i en undersøkelse i ulike homogene klynger. Denne undersøkelsen endte opp med fire klynger.  

Ingen psykopatologi. Kjennetegnet ved lav score på alle skalaene brukt i undersøkelsen bortsett fra den narsissistiske. (Her hadde begge gruppene like høy score).  

Mild eksternalisering. Kjennetegnet av moderat høye scoringer på skalaene for narsissistisk, antisosial og sadistisk personlighetstype sammen med avhengighetssyndrom.  

Alvorlig multipatologi. Kjennetegnet av høy score på klinisk nivå for de fleste skalaene som ble benyttet i undersøkelsen. Særlig høye var scorene for depressive, negative, masochistiske, og avhengig personlighetsforstyrrelser, i tillegg til emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, skalaene for angst og mild vedvarende depresjon (dystym lidelse). Personene i denne gruppen scoret også høyest for avhengighet av alkohol og narkotiske stoffer.  

Mild multipatologi. Kjennetegnet av høy gjennomsnittsscore på depressiv personlighets-skalaen, og moderat score på blant annet skalaene for blant annet narsissistisk, avhengig og antisosial personlighet.  

Forekomsten av ulik psykopatologi var høyest blant personene som brukte anabole steroider. Dette omfatter også avhengighet av rusmidler. 22 % av de som brukte anabole steroider kom i klyngen ingen psykopatologi.  

Artikkelforfatterne skriver at det er viktig for helsepersonell å være klar over at personer som bruker anabole steroider også kan ha ulike psykiske utfordringer. De skriver at det er vanskelig å si noe om kausaliteten av disse funnene – er det bruken av AAS som er årsaken, eller er anabole steroider særlig tiltrekkende for personer med ulike psykiske utfordringer.  

Artikkelen er skrevet av Marie Lindvik Jørstad, Morgan Scarth, Svenn Torgersen, Harrison Graham Pope og Astrid Bjørnebekk. Den er publisert i tidsskriftet Brain and Behaviour.  

Publisert: 24. jan. 2024