Storprosjekt innen rus og vold

Hele tolv kompetansesentre samarbeider for å gjøre hjelpeapparatet bedre rustet på området rus og vold.

kvinne i mørk korridor, sett bakfra
Vold og rus behandles i stor grad som separate problemer i helsevesenet. Et nytt prosjekt skal legge grunnen for en integrert behandling. Foto: Unsplash

Kompetansesenter rus Midt-Norge leder prosjektet i samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Midt-Norge. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet.
Det skal særlig legges vekt på integrert og samtidig behandling av rus- og voldsproblematikk. Det er i første omgang spesialisthelsetjenesten som skal få økt sin kompetanse, men på sikt blir også primærhelsetjenesten målgruppe for prosjektet.
Alle landets sju kompetansesenter innen området rus, og de fem ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging skal bidra i kompetanseutviklingen som skal gjennomføres i løpet av tre år.
Oppstartsseminaret var 3. oktober i Trondheim.

Publisert: 3. okt. 2018