Rustrender i Trondheim våren 2021

Bruk og tilgjengelighet av rusmidler i Trondheim har i stor grad stabilisert seg igjen etter fjorårets situasjon med stengte grenser. Det viser KoRus Midt-rapporten Føre Var vår 2021. 

føre var rapport cover våren 2021

​​Rapporten "Føre Var Trondheim" er laget for å gi kunnskap om utviklingen av rusmiddeltrender og konsekvenser av rusmiddelbruk i Trondheim over tid.Les Før Var vår 2021 her

I Føre Var beskrives endringer i rusmiddelbruk, basert på kvantitative og kvalitative data fra et mangfold av kilder. Hensikten er å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler.

Dette er den sjette rapporten om rustrender i Trondheim siden vi startet Føre Var Trondheim i 2018.

Oppsummering

Situasjonen for bruk og tilgjengelighet har i stor grad stabilisert seg igjen etter fjorårets perioder med mindre tilgang av enkelte rusmidler i perioder på grunn av stengte grenser. Til tross for rapporteringer om god tilgjengelighet av heroin i Trondheim ser det ikke ut til å ha ført til økning i overdoser slik det har gjort i andre deler av landet (Viken, Oslo og Vestland). Man har pekt på nedstenging av samfunnet som en mulig årsak for økningen i overdoser som er sett andre steder, og Trøndelag har jo i lange perioder vært en av de minst belastede regionene, så dette kan være noe av årsaken til den lave forekomsten.
 
Ellers ser bruken av cannabis ut til å øke igjen etter mindre bruk i sist kartlegging, trolig på grunn av at det var periode med dårlig tilgang og at mange rekreasjonsbrukere reduserte bruken sin. Også for MDMA og kokain ser det ut til å være økning i bruk. For alkohol får vi i denne rapporten se effekten av stengingen av grensene. Vi fikk ikke overraskende innrapportert en økning i alkoholsalg hos dagligvare og Vinmonopolet. 

Det er imidlertid lite som tyder på en generell økning i alkoholdrikking i samfunnet, men noen studier peker på økning hos enkelte grupper, mens andre nok har redusert forbruket sitt.

Spesialfokus på ungdom

I denne rapporten har vi i tillegg til å se på utviklingstrender for medikamenter og rusmidler valgt å ha et spesialfokus på rusbruk blant ungdom. 
 
- Vår kartlegging av rusbruk blant ungdom i Trondheim viser at ungdom flest bruker
alkohol dersom de bruker noe overhodet. Desto eldre ungdom blir, desto flere drikker.

Bruk av cannabis er også noe en del ungdommer gjør i løpet av ungdomstiden, særlig
inn i videregående. En klar minoritetsandel bruker andre narkotiske stoffer, hvor
MDMA ser ut til å være det mest utbredte, og det ser ut til å være en gruppe som generelt er mer rusvillige enn de fleste med tanke på at de fleste som bruker de andre narkotiske stoffer enn cannabis også har brukt cannabis og alkohol siste år.

Dette kan imidlertid være alvorlig for de ungdommene det gjelder, da vi ser at mange
opplever konsekvenser av rusbruken, som overgrep, utenforskap og psykiske plager.
Mer treffende tjenester er noe som savnes av de voksne som er i kontakt med
ungdommer som sliter ekstra.

Publisert: 22. jun. 2021