Rusbruk blant ungdom i Europa

De høye tallene for bruk av kokain og andre rusmidler blant videregåendeelever i Oslo i årets Ungdata-undersøkelse overrasket. Men hvordan er bildet i resten av Europa? KORUS Oslo har laget en oppsummering.

Vi ser et nærbilde av en ungdom som sitter på en buss. Vi ser kun hendene, lårene og litt av vinduet. Bildet har fokus på hendene som ruller en joint. På låret til vedkommende ligger en snusboks som ser ut til å være fylt med cannabis.
HVA SKJER: KORUS Oslo har sett nærmere på undersøkelser om rusmiddelbruk i Europa. (Foto: IStock)

Ung i Oslo-undersøkelsen i 2023 viste at andelen ungdom i videregående skole som har brukt kokain nesten er tredoblet siden 2018. I tredje klasse hadde 15 prosent brukt andre illegale rusmidler enn cannabis i løpet av det siste året, og 17 prosent av guttene hadde brukt kokain.   

Er dette en trend også i resten av Europa?

KORUS Oslo har sett på undersøkelser om bruk av narkotiske stoffer i Europa, med hovedvekt på de andre nordiske landene, og laget en oppsummering av funnene.

For å få sammenlignbare tall, hadde det beste vært å finne tall fra andre storbyer, men det viser seg at få byer gjennomfører slike undersøkelser. Der det gjøres, brukes det en annen spørsmålsstilling eller man opererer med andre aldersgrupper enn i Ung i Oslo. Det gjør direkte sammenligning vanskelig.

Det finnes derimot flere tall på landsnivå. I oppsummeringen er det sett på bruk av stoffene cannabis, kokain, MDMDA, amfetamin og syntetiske rusmidler blant unge. Disse er valgt fordi det er rusmidlene vi spør om i Ung i Oslo. Her ser det ikke ut til at Norge skiller seg ut i nevneverdig grad fra de andre nordiske landene.

Det er generelt høy tilgjengelighet på kokain og andre rusmidler i europeiske land og i Norge. European Wastewater Analysis and Drugs (2023) viser en fordobling i bruk av kokain i de syv byene man har data for fra hele perioden 2018-2023. Oslos høye tall for kokainbruk blant videregående elever kan vise til en pågående tendens i økning i kokainkonsum i Europa, som enda ikke har gitt statistisk utslag i andre europeiske hovedsteder/land.

Norge sammenlignet med de andre nordiske landene

  • I aldergruppen 15-16 år (Mokinari, m.fl. 2020), ligger Norge høyere enn Danmark og Finland på bruk av amfetamin, MDMA og nye psykoaktive stoffer (NPS). Sverige har ikke tall for disse rusmidlene. Danmark rapporterer om høyere bruk av kokain og av cannabis.  
  • I aldersgruppen 15-24 år (EMCDDA, 2022), ligger Norge litt under Danmark for bruk av rusmidlene kokain, MDMA og cannabis, mens både Finland og Danmark har høyere tall for amfetaminbruk. 
  • I aldersgruppen 15-34 (EMCDDA 2023, 2022), har Norge lavere bruk av amfetamin og cannabis enn Danmark og Finland, lavere bruk av kokain enn Danmark og Sverige, og lavere bruk av MDMA enn Sverige og Finland.  
Rapport der en mann røyker joint på forsiden
Publisert: 5. sep. 2023 Av: Anniken Sand