Nytt kartleggingsverktøy for ROP-pasienter

ROPscreen kan være nyttig for både kommune og spesialisthelsetjeneste, som screener for primære psykiske lidelser hos personer med rusmiddelproblemer.

hvit skrift på blå bakgrunn med ordene ROP screen og nettdresse til verktøyet

Det er vanlig at personer med rusmiddelproblemer også har psykiske lidelser, men av ulike årsaker blir disse  ofte ikke avdekket.

Kartleggingsverktøyet ROPscreen er utviklet for å kunne avgjøre om det kan foreligge en psykisk lidelse hos personer med rusmiddelproblemer.

Ta i bruk verktøyet her

Verkøyet er utviklet av  Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk  lidelse.

Målet med ROPscreen er å gjøre det enkelt og gjennomførbart å oppfylle kravet i anbefaling 17 i ROP-retningslinjen, som sier: «Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har rusmiddelproblemer, må psykisk helse kartlegges». Dette gjelder alle deler av hjelpeapparatet i kommunene (inkludert fastlegen og NAV) og spesialisthelsetjenesten.

ROPscreen kan øke den faglige kvaliteten på kartleggingsarbeidet i kommunene med tanke på å innhente klinisk nyttig informasjon i forbindelse med kalibrering av tjenester. Informasjonen fra intervjuet kan være av betydning for hvordan man forstår og følger opp den enkelte videre. Intervjuet kan også være et viktig vedlegg i henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Her finner du mer informasjon om ROPscreen

Publisert: 18. feb. 2020