Rusforebygging rettet mot ungdom – hva, hvordan og hvorfor?

Region: Nord-Norge


Temaet for møtet er rusforebygging rettet mot barn og unge. Vi vil gi deltakerne en innføring i ulike perspektiver på forebygging, og drøfte hva dette kan være i praksis. Basert på presentasjon av nasjonale, regionale og lokale Ungdata-resultater, vil vi diskutere utfordringer i det lokale ungdomsmiljøet.

Målgruppen er alle som jobber med ungdom, både helsesykepleiere, sosialfaglig ansatte, lærere og rektorer. Det er ønskelig at også aktuelle enhetsledere deltar.

Innholdet vil være:

  • Hva er rusforebygging? Ulike nivåer og målgrupper for forebygging.

  • Forebygging på ulike nivåer og arenaer; i skolen, i hjemmet og i lokalsamfunnet.

  • Hvorfor er rusforebygging viktig? Hva betyr rusforebygging i praksis?

  • Tilbudsreduserende og etterspørselsreduserende virkemidler.

  • Risiko og beskyttelsesfaktorer i skolen.

  • Hvordan jobbe med dette lokalt? Prinsipper i Islandsmodellen. Noe å lære herfra? 

  • Lokale Ungdata-tall: Hva er utfordringene i kommunen? 

  • Hvordan kan ungdom medvirke i kommunens rusforebyggende arbeid?

  • Hvordan opplever de unge påvirkning fra venner og foreldre i forhold til eget alkoholbruk?

Disse temaene vil være sentrale på et arbeidsseminar/ introduksjonsmøte om rusforebygging rettet mot ungdom. Enkelte tema kan også inngå som en del av en større fagdag om oppvekstforhold blant barn og unge, eller legges inn på et arbeidsseminar om lokale Ungdata-resultater.

KoRus-Nord vil innlede om de ulike temaene, før gjennomføring av ulike refleksjonsoppgaver, utarbeidet av oss. Vi kan også bidra i utforming av program for dagen/møtet.

Innholdet i møtet vil kunne tilpasses målgruppen. Tidsrammen vil være en-tre timer. Det legges opp til at deltakerne aktiviseres med gruppearbeid i løpet av økta.

Ideelt gjennomføres møtet med fysisk oppmøte, men det vil også kunne kjøres over nett (Teams).

For mer informasjon, kontakt oss: bente.evensen@korusnord.no / trude.aalmen@korusnord.no