Pårørendearbeid

Region: Nord-Norge


Rusproblemer og avhengighet er ikke bare en belastning for personen som bruker rusmidler, men også for de som står personen nær. Å være pårørende til en person med rusproblemer er krevende, spesielt for barn og nærmeste familie. Behovet for informasjon, støtte og bistand er ofte stort i møtet med tjenestene og god oppfølging av pårørende og etterlatte er svært viktig. 

KORUS Nord kan bidra i arbeidet med å fremme systematisk pårørendemedvirkning i tjenesteutvikling, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Vi formidler også kunnskap om hvordan de kommunale tjenestene kan legge til rette for systematisk pårørendemedvirkning, samt god støtte og oppfølging av pårørende og etterlatte.  

Varighet: Avtales nærmere

Tidspunkt: etter avtale

Sted: Avtales nærmere

Aktuelle temaer kan være:  

 • Pårørendes rettigheter og helsetjenestens plikter. Pårørendestrategien, nasjonale føringer og lovverk.

 • Tidlig identifisering og ivaretakelse av pårørende.

 • Informasjon, opplæring og veiledning i møtet med pårørende. 

 • Støtte- og avlastningstiltak for pårørende til personer med rusproblemer. 

 • Hvordan fremme pårørendemedvirkning i praksis?

 • Hvordan støtte pårørende i å mestre egen hverdag?

 • Hvordan ivareta pårørende og etterlatte på en best mulig måte?

 • Hvordan skape forutsigbare og koordinerte tjenester?

 • Barn som pårørende - forskning/teori, nasjonale føringer, lovverk, helsepersonells plikter bla.  

  • Avklare om pasienten har barn eller mindreårige søsken.

  • Avklare barnas omsorgssituasjon og informasjonsbehov.

  • Gi råd og veiledning til foreldre og andre med foreldreansvar.

  • Planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene.

  • Familieorienterte tjenester.

Rammer: Tema, program og tidsramme tilpasses den enkelte forespørsel. Tilbudet utformes i samarbeid med tjenesten/kommunen og KORUS Nord.  

 • 2-6 timer

 • Fysisk eller digitalt

 • Undervisning, veiledning eller fagdag

 • Tilpasses den enkeltes kommunes/tjenestes behov

Kontaktperson: June Rondestvedt june.rondestvedt@korusnord.no