Koordinatorrollen og planarbeid

Region: Nord-Norge


Alle pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan om de ønsker dette. Planen skal bidra til sammenhengende og koordinerte tjenester, sikre brukermedvirkning, mestring og motivasjon, samt gi bedre oversikt og struktur over oppfølgingen. Kommunen er ansvarlig for å oppnevne en koordinator som er ansvarlig for å sikre oppfølging og framdrift i planarbeidet. KORUS Nord tilbyr undervisning og veiledning knyttet til koordinatorrollen og Individuell plan, samt om planprosesser generelt.

Alle pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan om de ønsker dette. Planen skal bidra til sammenhengende og koordinerte tjenester, sikre brukermedvirkning, mestring og motivasjon, samt gi bedre oversikt og struktur over oppfølgingen. Kommunen er ansvarlig for å oppnevne en koordinator som er ansvarlig for å sikre oppfølging og framdrift i planarbeidet. KORUS Nord tilbyr undervisning og veiledning knyttet til koordinatorrollen og Individuell plan, samt om planprosesser generelt.

Aktuelle temaer kan være:

 • Rettigheter og plikter – hva sier lovverket?

 • IP, ansvarsgrupper, kriseplaner og planprosesser– hvorfor og hvordan?

 • Koordinatorrollen – ansvarsområder og rolleavklaring.

 • Hvordan sikre brukermedvirkning og pårørendeinvolveringi kommunalt rusarbeid?

 • Hvordan samhandle rundt brukere med sammensatte behov?

 • Hvordan kan kommunen organisere og ivareta sin koordinerende rolle?

Rammer:  

 • 2-6 timer

 • Varighet og innhold tilpasses den enkelte forespørsel

 • Tilbudet kan etterfølges av veiledning inntil 3 timer 

 • Fysisk/digitalt 

 • Forelesning og dialog/aktivitet blant deltakerne

 • Målgruppe: ansatte og ledere i kommunale rus- og psykisk helsetjenester og relevante samarbeidspartnere 

Kontaktperson:

June Rondestvedt, june.rondestvedt@korusnord.no, Mob: 900 86 427