Introduksjon til opplæringsprogrammet Tidlig Inn

Region: Nord-Norge


Det er ofte vanskelig å spørre om og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud med kartleggingsverktøy og samtalemetoder for tidlig intervensjon.

Varighet: 1-2-timer. Møtet er digitalt og kan tilpasses kommunes behov.

Tidspunkt: etter avtale

Sted: Digitalt

Formålet med Tidlig Inn er at gravide, partner og småbarnsfamilier får hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Målet for programmet er å ivareta barnets helse og utvikling gjennom å:

  • systematisk spørre gravide og småbarnsforeldre om rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.

  • å tidlig oppdage, og sette inn hjelp til den gravide og småbarnsforeldre.

  • å utvikle prosedyrer for å sikre systematikk i tjenestene.

Målgruppen for programmet er kommunalt ansatte som i det daglige møter gravide, deres partnere og småbarnsforeldre.

Introduksjonsmøtet skal gi deltakerne kjennskap til bakgrunnen for opplæringsprogrammet Tidlig Inn, Innhold i programmet og praktisk gjennomføring av programmet.

For mer informasjon, ta kontakt med lene.kvandal@korusnord.no, tlf. 95753570

KORUS Nord: post@korusnord.no / 76967310