HKH (Hurtig kartlegging og handling)

Region: Nord-Norge


Hva er Hurtig Kartlegging og Handling (HKH)?

Metoden Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) er et verktøy som gjør at en i løpet av en periode på seks til åtte måneder kan kartlegge ulike problemstillinger og pågående innsats på gruppe- og samfunnsnivå. Kartleggingen munner ut i en rapport med konkrete forslag til en handlingsplan som det er bred enighet om i lokalmiljøet. 

Varighet: 6-8 måneder

Tidspunkt: etter avtale

Sted: Lokalt i kommunen/digitalt

Hvorfor er HKH viktig?

HKH gir kommuner og lokalmiljøer et godt grunnlag for i fellesskap å enes om hva som er utfordringene og hvordan man skal prioritere tiltak overfor ulike grupper i befolkningen. Dette kan for eksempel være grupper som har behov for bedre og mer samordnede innsatser.

Hvordan få til HKH i praksis?

Det er kommunen selv om gjennomfører kartleggingen ved bruk av ulike metoder, som blant annet fokusgrupper, intervjuer og dokumentanalyser.  

Hva kan KORUS Nord bistå med?

  • Utfyllende informasjon om HKH og erfaringer fra bruk av metoden

  • Opplæring og veiledning i bruk av metoden og gjennomføring av en HKH.

  • Tilgang til verktøy og manual.

Ta gjerne kontakt med KORUS Nord ved Elisabeth.Nordmo@korusnord.no eller Trude.Aalmen@korusnord.no for mer informasjon.

Les mer om HKH-metoden