Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet

Region: Nord-Norge


Fagdag/temamøte: Dette er et åpent tilbud der omfang kan tilpasses etter ønsker i kommunen.

Temaet for møtet er foreldre-/foresatterollen og betydningen av denne i det rusforebyggende arbeidet. Vi vil vise til forskning om temaet og til kunnskapsbasert praksis på området. Fokus vil være hvorfor og hvordan voksne kan bidra.

Gjennom temamøtet ønsker vi primært å gi ansatte mer kompetanse og økt bevissthet rundt foreldrerollen. Dette kan igjen ha en forebyggende effekt på ulike måter. Ved å styrke foreldrenes bevissthet omkring rus og rusforebygging, kan en bidra til å hindre tidlig og omfattende alkoholbruk blant ungdom, samt bruk av illegale rusmidler.

Målet er å styrke ansatte med kunnskap om betydningen av foreldrerollen ved å vise til hvordan tydelige foresatte kan virke forebyggende overfor barn og unge. Vi vil fremme betydningen av foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeidet. Gjennom dette kan også foreldre-/foresatte bidra til å forebygge uønskede hendelser og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk.

Målgruppen er ansatte i kommunen som står i kontakt med foreldre/foresatte til ungdom, som ønsker mer kunnskap om denne rollen i det rusforebyggende arbeidet. Dette kan være rådgivere, miljøarbeidere, lærere, skoleledere, helsesykepleiere mm., som igjen møter foreldre/foresatte til elever på ungdomstrinnet.

Innholdet vil være:

  • Gi deltakerne en kort innføring i ulike perspektiver på forebygging.

  • Gi en innføring av rusvanene blant ungdom, gjennom å vise til lokale, regionale og nasjonale Ungdata-resultater. Vi vil også gi innblikk i andre utfordringer på oppvekstfeltet lokalt.

  • Presentere ulike perspektiver om foreldre-/foresatterollen, gjennom bl.a. å løfte fram Ungdata-resultater som omhandler relasjonen ungdom-foreldre, og hvordan de unge lytter til og påvirkes av egne foreldrene.

  • Forklare hvorfor utsatt alkoholdebut er gunstig, og vise sammenhengen mellom høy grad av beruselse og uønskede voldshendelser. Presentere forskning som viser konsekvenser av tidlig debut med alkohol.

  • Presentere ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer rundt ungdom.

  • Gjennomføre korte summe- og refleksjonsoppgaver underveis, bl.a. omkring foreldrerollen.

Ungdata viser at:

  • De fleste unge har et godt forhold til sine foreldre. 

  • Foreldre/foresatte har en viktig rolle som forbilde for deres ungdommer, også når det gjelder de unges bruk av rusmidler.

  • De unge lytter i stor grad til sine foreldre, og i større grad enn til sine venner, i spørsmålet om bruk av rusmidler.

  • Mange mindreårige ungdommer oppgir at de ikke vet hva foreldrene mener i spørsmålet om de får lov å drikke før fylte 18 år.