Eldre, alkohol og legemidler

Region: Nord-Norge


KORUS Nord bidrar til å utvikle og formidle kunnskap om eldre og rus til kommuner og andre relevante målgrupper som arbeider med eldre. Den eldre befolkningen i Norge øker og det samme gjør inntaket av alkohol og legemidler blant eldre, ofte i kombinasjon med hverandre. Dette krever økt oppmerksomhet i årene framover. Jo eldre vi blir, jo mer sårbare blir vi for rusmidler. For høyt inntak av alkohol og/ eller legemidler hos eldre øker risikoen for sykdom, skader og ulykker. Målet med denne undervisningen er å øke bevisstheten rundt eldre og rus, samt å bidra til å øke kompetansen hos de som utøver tjenester til eldre ute i kommunene. Aktuelle målgrupper er ansatte tjenester som gjennomfører forebyggende hjemmebesøk, Rus- og psykiatritjenesten, Rehabiliteringstjenesten, Frisklivssentralene, Hjemmesykepleien, Fastleger m.fl).

Eksempler på aktuelle tema kan være: 

  • Hvem er de eldre og hvorfor er de spesielt utsatte?

  • Risiko ved bruk av alkohol og/eller legemidler blant eldre.

  • Hvordan avdekke og vurdere risikabel bruk hos eldre (inkl. aktuelle kartleggingsredskaper)?

  • Hvordan snakke om bruk av alkohol og/eller legemidler med eldre?

  • Hvordan samhandle rundt eldre i risiko for å utvikle- eller som har utviklet rusproblemer?

Vi tilpasser rammene og innholdet i veiledningen og opplæringen til den enkeltes kommune og/eller tjenestes behov.

Kontaktperson: June Rondestvedt, mobilnr: 900 86 427
june.rondestvedt@korusnord.no