BTI/BTS (Bedre tverrsektorielt samarbeid) - Introduksjonsmøte

Region: Nord-Norge


Deltakerne får i løpet av møtet kjennskap til satsingen Bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS). Dette er et arbeid som følger tilskuddsordningen Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn https://bufdir.no/Tilskudd/Modellkommune/. Satsingen skal bidra til at kommunene utvikler og implementerer en samhandlingsmodell på tre organisasjonsnivå, som angir handlingsrutiner både på system-, enhets- og individnivå.

Introduksjonsmøtet skal gi deltakerne kunnskap om bakgrunnen for satsingen og hvordan arbeidet kan bygges opp i kommunen. Møtet kan tilpasses kommunes behov, og kan gå over 1-2-timer. Målgruppe for møtet - og BTS-satsingen er alle ansatte i kommunene som jobber med gravide, barn og unge, og familier.

Innenfor denne satsingen kan kommunene velge å anvende samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI), eventuelt se til denne i utviklingen av en egen modell for intern samhandling og samarbeid. BTI er en modell bestående av en grunnmodell, handlingsveileder og ulike verktøy, som skal bidra til tidlig innsats, samordning og medvirkning.

Hensikten med dette arbeidet er å kvalitetssikre en helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte. Modellen som kommunen utvikler skal bidra til å systematisere og beskrive det praktiske arbeidet rundt barn, unge og foreldre som det er knyttet undring eller bekymring til.

For mer informasjon, kontakt linda.johnsen@korusnord.noSteinar.ellefsen@korusnord.no eller liv.salen@korusnord.no 

KORUS Nord: post@korusnord.no / 76967310