Spørsmål og svar

Her får du svar på de mest stilte spørsmålene vi får om Ungdata

Ungdata gir et oversiktsbilde over hvordan barn og unge har det på skolen, i hjemmet og på fritiden. Undersøkelsen er tilpasset ulike aldersgrupper, og spørsmålene handler om alt fra fritidsaktiviteter og  helse til regelbrudd og bruk av rusmidler.  Spørreskjemaet er tredelt, med en egen tilleggsmodul der kommune/fylke kan velge inn spørsmål og lage egenkomponerte spørsmål. Resultatene kan brukes i kunnskapsgrunnlaget for forebyggende ungdomsarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.

Om Ungdata

Ungdata.no

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres hvert 3. år. Kontakt ditt lokal KORUS for informasjon om når neste gjennomføring i ditt fylke er. 

veileder for kommuner og fylkeskommuner, som ligger ute på Ungdata.no, er hele prosessen beskrevet.

Du finner flere veiledere på Ungdata.no

Kontakt ditt lokale KORUS

Her er det lettere å si hvem som ikke skal delta:

 • Elever der foresatte har gitt skolen beskjed om at de ikke skal delta
 • Elever som selv ikke ønsker å delta NB! Eleven trenger ikke gi noen begrunnelse
 • Elever som er 20 år eller eldre
 • Elever som ikke har språklige eller kognitive forutsetninger for å delta. (Elevene kan velge mellom følgende språk: bokmål, nynorsk, engelske, nord-samisk). Det finnes også en funksjon der teksten leses opp. Eleven må da bruke ørepropper.
 
Les mer på Ungdata.no
 1. Ungdata gjennomføres som en elektronisk undersøkelse på skole, på pc eller nettbrett
 2. Elevene logger seg inn med en engangskode for å svare
 3. En voksen person skal administrere undersøkelsen i klasserommet
 4. Elevene skal ha god informasjon om undersøkelsen før de starter
  1. Enten skal Ungdatas informasjonsfilm vises
  2. Eller så skal Ungdatas standardtekst leses opp.
 5. Undersøkelsen skal gjennomføres på linje med en prøve
  1. Det må legges til rette for at elevene kan sitte adskilt under gjennomføringen
  2. Elevene skal plasseres slik at de ikke kan se hverandres svar
  3. Ingen voksen person skal se hva de enkelte svarer
 6. Elever som ikke deltaker skal ha et faglig opplegg. Helst en aktivitet på PC/nettbrett
 7. Elever som er 20 år eller eldre skal ikke delta

Les mer på Ungdata.no

Skolen oppnevner en kontaktperson som skal koordinere undersøkelsen:

 • Planlegge, organisere og gjennomføre selve datainnsamlingen
 • Sørge for beredskap hos helsesykepleier o.l. for elever som ønsker det
 • Sende ut informasjon til foresatte minst 14 dager før oppstart
 • Sikre utstyr (PC/nettbrett), sette av tid og tilrettelegge lokaler for gjennomføring
 • Sikre ivaretakelse av personvern ved å følge oppsatte prosedyrer og rammer
 • Sikre at en voksen person administrerer undersøkelsen i hvert klasserom

Les mer på Ungdata.no

Noen av spørsmålene i Ungdata kan vekke følelser og reaksjoner, og elevene skal vite hvem de kan kontakt hvis de vil snakke med noen.

 • Helsesykepleier, skolehelsetjeneste eller andre skal være i beredskap når Ungdata-undersøkelsen gjennomføres, slik at elevene som har behov for det, får hjelp.
 • Elevene kan også kontakt Røde Kors sitt anonyme samtaletilbud «Kors på halsen»
 • Kontaktinformasjon til helsesykepleier/skolehelsetjenesten og Kors på halsen skal gjøres kjent for elevene før undersøkelsen starter og på slutten av undersøkelsen.

Rapportene for ungdomstrinn og videregående skole sendes normalt ut tre til fire uker etter at fylkets undersøkelse er avsluttet, mens det tar seks uker for mellomtrinnet (Ungdata junior).

Kommunen/fylket får tilsendt følgende standardrapporter gratis basert på datainnsamlingen i kommunen:

 • Nøkkeltallsrapport
 • Trendrapport
 • Svarfordelingsrapport
 • Kjønn-rapport
 • Klassetrinn-rapport

Andre rapporter er priset og må bestilles av fylkeskommunen i Ungdataportalen.

 • Skolesett for enkelt skoler (svarfordeling, kjønn, klassetrinn)
 • Rapport som sammenlikner 2-6 enheter (f.eks skoler)
 • Rapporter for egenkomponerte spørsmål
 • Andre typer rapporter (sammenslåtte enheter, bokommune for VGS)
 • Egenkomponerte spørsmål


Enkelte kommuner med lavt elevtall vil ikke motta klassetrinnsrapporter.

Les mer på Ungdata.no

I Ungdata-undersøkelsene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet samles det kun inn anonyme data. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere noen enkeltpersoner i de svarene som blir avgitt. I undersøkelsene i videregående opplæring samles det inn indirekte personidentifiserbare opplysninger (som alder, utdanningsprogram, innvandringsbakgrunn).

Det er frivillig å delta. Foreldre/foresatte og barn/unge skal motta informasjon om Ungdata-undersøkelsen minst 14 dager før oppstart. Foreldre/foresatte for barn/ungdom under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å kontakte skolen. Hvis ikke dette skjer, kan elevene svare på undersøkelsen (Det praktiseres «passivt samtykke»). Elever som velger å svare på undersøkelsen kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og la være å svare hvis de ønsker det.

Les mer på Ungdata.no

På ungdata.no kan du laste ned kommunerapporter og fylkesrapporter for ulike gjennomføringsår. 

Les mer på Ungdata.no

Flere KORUS har i tillegg produsert mer detaljerte rapporter innen ulike tema og områder.

KORUS Sør

KORUS Øst

KORUS bidrar på ulikt vis i kommunens/fylkets arbeid med Ungdata. Kommunens ungdatakoordinator og KORUS samarbeider tett i planlegging og gjennomføring av Ungdata. Etter at resultatene er klare, kan vi bidra når:

 • Du ønsker å diskutere de lokale Ungdata-resultatene med noen
 • Du har innspill til spørreskjemaet
 • Du ønsker å arrangere en fagdag lokalt og trenger bistand
 • Du ønsker hjelp til å hente ut oppdaterte og lokale tall
 • Du ønsker tilgang på rådata fra undersøkelsen til bruk i egne analyser

Kategorier