Sebastian Slotte. Barrièrer og motiverende faktorer for å søke hjelp

Bilde
Sebastian Slotte, avdelingsleder i Utekontakten i Bergen

Sebastian Slotte er avdelingsleder i Utekontakten i Bergen. Han var med å utvikle og etablere Ung Arena i Bergen, og har gjennomført en studie om gutter og hjelpesøking som del av sin master.

Hvordan få mattestykke til å gå opp? Barrierer og motiverende faktorer for å oppsøke hjelp for psykososiale problem blant ungdom.

Flere barn og ungdom oppsøker ikke hjelp når de opplever vansker og utfordringer utover det de kan håndtere på egenhånd. Hvorfor gjøre de ikke det? Hva er det egentlig som hindrer dem, og er det noe som kan motivere dem? Hvorfor er det færre gutter som oppsøker hjelp, selv om de skårer høyere enn jenter på statistikk for atferdsproblem, rusbruk og selvmord? Hva trenger de for å få mattestykket mellom barrierer og motiverende faktorer til å gå opp?

Dette seminaret skal belyse hvordan vi kan øke omfanget av hjelpesøking blant ungdom med hjelpebehov i det forebyggende arbeidet med fokus på tidlig intervensjon. Relevant nasjonal og internasjonal forskning om hvilke barrierer og motiverende faktorer ungdommer kan oppleve knyttet til hjelpesøking for psykososiale problem fra profesjonelle hjelpetjenester vil bli presentert og drøftet. Seminaret vil vektlegge et fokus på gutter og en kvalitativ studie utført av undertegnede i Bergen hvor det ble gjennomført fokusgrupper basert på overnevnt tematikk med unge gutter uten hjelpesøkingserfaring.

© KORUS 2021.