Camilla Fjærestad og Marte Dahl Toft: Ute etter nye muligheter

Parallell 4. Nye Muligheter
Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen.

Camilla Fjærestad har jobbet som feltarbeider i Utekontakten i Bergen siden 2017 og vært prosjektleder siden 2019. Hun har lang og variert erfaring med sosialt arbeid. Hun har et brennende engasjement for arbeid med barn og unge, og har særskilt kompetanse og erfaring med sårbare grupper som flyktninger.  

Marte Dahl Toft er feltarbeider og har vært prosjektmedarbeider siden prosjektets start. Hun startet i Utekontakten som student og har arbeidet som feltarbeider siden 2015. Marte har en unik evne til å etablere kontakt med ungdom, og innehar stor kunnskap og oversikt over de fleste ungdomsmiljøer i Bergen. 

Ute etter nye muligheter

I etterkant av flere svært alvorlige voldshendelser i et ungdomsmiljø i Bergen, iverksatte kommunen en prosjektrettet innsats for å etablere kontakt, kartlegge og tilby hjelp og oppfølging til dette miljøet.  

Marte og Camilla presenterer prosjektet Nye Muligheter. Hvordan samarbeid med erfaringskonsulent gjorde det mulig å få innpass i et miljø som var lukket for utenforstående. Hvordan de sammen klarte å senke terskelen for at ungdommene i miljøet kunne snakke om ulike utfordringer, motivere til å ta imot nødvendig hjelp, og hvordan prosjektet jobbet for å fjerne stigma rundt psykisk helse.  

Hvordan kan samarbeid med  frivillige organisasjoner bidra til å komplementere det offentlige hjelpetilbudet? Og hvordan kan et vellykket prosjekt implementeres i ordinær drift? 

© KORUS 2021.